Huisregels Accommodaties binnensport

Versie mei 2020

1. Doel van de huisregels

 1. Deze huisregels dienen om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in en op de accommodatie te waarborgen met als doel eenieder een prettig verblijf te verzekeren.
 2. De huisregels gelden voor alle bezoekers en verenigingen.
 3. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die voortvloeien of in het verlengde van deze huisregels liggen of anderszins redelijk zijn gegeven de omstandigheden en die door of namens het management gegeven worden, op te volgen.

2. Toegang tot de accommodatie

De accommodatie is in principe voor iedereen toegankelijk, met dien verstande:

 1. Kinderen uitsluitend onder begeleiding van minimaal een volwassene.
 2. Personen of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot het verblijf in de accommodatie, inclusief restaurant/kantine, worden ontzegd.
 3. Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt (tijdelijke bezoekersstop).
 4. Er alleen gebruik mag worden gemaakt van de in het huurcontract vermelde ruimtes.
 5. Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 6. Huisdieren hebben geen toegang.

3. Openingstijden

 1. De openingstijden staan vermeld in het huurcontract.
 2. Het is toegestaan 15 minuten vooraf en 15 minuten nadien de accommodatie te betreden.
 3. Bij aaneengesloten huurperioden van verschillende gebruikers dient de gymzaal binnen de gehuurde perioden te worden ontruimd.
 4. Het management behoudt zich het recht voor, om in bijzonder gevallen, de openingstijden te wijzigen en de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder restitutie van huurgelden.

4. Verblijf in/op de accommodatie

 1. Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd.
 2. Roken in de accommodatie/kleedkamers is niet toegestaan.
 3. De accommodatie dient schoon achter gelaten te worden.

5. Regels voor de accommodaties binnensport

 1. De sportvloer mag uitsluitend betreden worden met schoenen die geschikt zijn voor indoorsport i.v.m. hygiëne.
 2. De schoenen mogen géén strepen maken op of andere schade veroorzaken aan de sportvloer.
 3. Bij twijfel dient men vooraf navraag te doen bij de beheerder.
 4. Glaswerk en etenswaren zijn op de tribune (indien aanwezig) in de zaal en kleedruimten niet toegestaan.
 5. De huurder dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht. Men moet zich houden aan de ingehuurde zaaltijd incl. op- afbouw en opruimen van materialen.
 6. Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig in de meeste van onze sportaccommodaties.
 7. Toeschouwers worden geacht op de tribune (indien aanwezig) plaats te nemen.
 8. Het gebruik van hars- en/of ander kleefmiddel is verboden.
 9. De volgende materialen mogen niet worden gebruikt in verband met veiligheid (m.u.v. gediplomeerde vakleerkrachten/trainers):
  • Ultragym (systeem, waarin verschillende dingen kunnen worden opgehangen).
  • Trampoline
  • Het gebruik van turnmaterialen en -toestellen brengt een verhoogd risico met zich mee. Gemeente Eindhoven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van deze en andere materialen.
 10. Gebruikte (sport)materialen opruimen op de daarvoor bestemde plaatsen in het materialenhok. De materialenberging is voorzien van een plattegrond. Wij verzoeken je vanwege beperkte capaciteit hierin de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Belangrijk hierbij is om de nooduitgangen vrij te houden.
 11. Bij het verlaten van de zaal en kleedlokalen ALLE lichten doven en deuren (inclusief voordeur) sluiten.
 12. Er mag niets tussen de deur gezet worden.

6. Aansprakelijkheid

 1. Het bezoek van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Het management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers.
 3. Bezoekers door wiens toedoen schade aan eigendommen van de accommodatie wordt toegebracht, zijn wettelijk aansprakelijk/worden aansprakelijk gesteld.
 4. Men is verplicht in de accommodatie gevonden voorwerpen aan het personeel, bij de receptie of de beheerder af te geven.

7. Naleving van de huisregels

 1. Het personeel ziet toe op de naleving van deze huisregels.
 2. Men is verplicht om de aanwijzingen van het personeel direct op te volgen.
 3. Bij een huurder of -verenigingsactiviteit, wedstrijden en overige evenementen is de huurder, het bestuur van de betreffende vereniging resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen verantwoordelijk voor de naleving van deze huisregels.
 4. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen en het niet naleven van deze huisregels, heeft het management de bevoegdheid -hiertoe gemachtigd- tot verwijdering van betrokken persoon/personen voor bepaalde of onbepaalde tijd, het intrekken van abonnement of andere toegangsbewijs, zonder enige terugbetaling van entreegelden en het ontbinden van de huurovereenkomst.

8. Waardevolle tips

 1. Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan, indien aanwezig, gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes.
 2. Beschouw deze accommodatie als een verlengstuk van jouw huiskamer.
 3. Onze medewerkers staan te allen tijde open voor je vragen en/of suggesties.
 4. Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen.

9. Klachten

 1. Mocht je, ondanks ons streven om jouw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kun je een mail sturen naar sport@eindhoven.nl of bellen naar 040-2388866.
 2. Mocht je klacht het handelen/optreden van een van de personeelsleden aangaan en wil je deze klacht schriftelijk indienen? Dit kan ter attentie van de klachtencoördinator van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.