Huisregels Accommodaties buitensport

Versie april 2019

1. Doel van de huisregels

 1. Deze huisregels dienen om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in en op de buitensport accommodatie te waarborgen met als doel eenieder een prettig verblijf te verzekeren.
 2. De huisregels gelden voor alle bezoekers en verenigingen.
 3. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die voortvloeien of in het verlengde van deze huisregels liggen of anderszins redelijk zijn gegeven de omstandigheden en die door of namens het management gegeven worden, op te volgen.

2. Toegang tot de accommodatie

De buitensport accommodatie is in principe voor iedereen toegankelijk, met dien verstande:

 1. Kinderen uitsluitend onder begeleiding van minimaal een volwassene.
 2. Personen of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot het verblijf in de accommodatie, inclusief restaurant/kantine, worden ontzegd.
 3. Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt (tijdelijke bezoekersstop).
 4. Er alleen gebruik mag worden gemaakt van de in het huurcontract vermelde ruimtes.
 5. Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 6. Huisdieren hebben geen toegang.

3. Openingstijden

 1. De openingstijden staan vermeld in het huurcontract.
 2. Het is alleen toegestaan om jouw gehuurde sportveld te betreden volgens de tijden die in het huurcontract staan vermeld.
 3. Bij aaneengesloten huurperioden van verschillende gebruikers dient het sportveld binnen de gehuurde perioden opgeruimd te worden.
 4. Eindhoven Sport behoudt zich het recht voor, om in bijzonder gevallen, de openingstijden te wijzigen en de buitensport accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder restitutie van huurgelden.

4. Verblijf in/op de accommodatie

 1. Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd.
 2. Dit is een rookvrij sportpark. Roken in de kantine, kleedkamers en op of rondom de sportvelden is niet toegestaan.
 3. De buitensport accommodatie dient schoon achter gelaten te worden.

5. Regels voor de accommodaties buitensport

 1. Het speeloppervlak mag uitsluitend betreden worden met schoenen die géén schade veroorzaken aan dat specifieke speeloppervlak.
 2. Bij twijfel dient men vóóraf navraag te doen bij de sportparkbeheerder.
 3. Activiteiten anders dan sport zijn alleen toegestaan als dit in de huurovereenkomst is vastgelegd.
 4. Tijdens noodzakelijk onderhoud aan de (kunst)grasvelden de sportparkbeheerder altijd voorrang verlenen. In overleg met hem/haar uitwijken naar een ander (kunst)grasveld.
 5. Gebruik het toegewezen veld(en) op basis van de ontvangen huurovereenkomst en wijk hier niet vanaf, tenzij een sportparkbeheerder dit aangeeft.
 6. Houd rekening met een herstelperiode van 10 weken na het groot onderhoud van de grasvelden. Gedurende deze periode het grasveld niet betreden. Planning van groot onderhoud wordt je voor april van elk jaar toegezonden.
 7. Bij eventuele speelschade (o.a. kogel stoten/slingeren, slidings, speer- en discuswerpen) de grasvelden direct en op juiste wijze herstellen. Losliggende stukken dus direct terugleggen en licht aantrappen. Controleer en herstel het veld (collectief) na beëindiging van de les/training!
 8. Schade door konijnen melden bij gemeente via de BuitenBeter app, zodat men direct (of volgende dag) veld kan herstellen. Dit verbetert de kwaliteit van de velden en is goed voor een veilig gebruik!
 9. Betreed de (kunst)grasvelden niet bij opdooi, de aanwezigheid van sneeuw of na hevige regenval! Ga zelf geen sneeuw verwijderen. Sneeuw en vorst uit zichzelf laten verdwijnen is voor de kwaliteit van het veld het beste! Houd de WhatsApp groep ‘Afgelastingen’ in de gaten rondom extreme weersomstandigheden.

6. Aansprakelijkheid

 1. Het bezoek van de buitensport accommodatie geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Eindhoven Sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers en gebruikers.
 3. Bezoekers en gebruikers door wiens toedoen schade aan eigendommen van de buitensport accommodatie wordt toegebracht, zijn wettelijk aansprakelijk/worden aansprakelijk gesteld.
 4. Men is verplicht gevonden voorwerpen aan de huurder of de sportparkbeheerder af te geven.

7. Naleving van de huisregels

 1. Eindhoven Sport ziet toe op de naleving van deze huisregels.
 2. Men is verplicht om de aanwijzingen van de sportparkbeheerder direct op te volgen.
 3. Bij activiteiten, wedstrijden en overige evenementen is de huurder verantwoordelijk voor de naleving van deze huisregels.
 4. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen en het niet naleven van deze huisregels, heeft Eindhoven Sport de bevoegdheid -hiertoe gemachtigd- tot verwijdering van betrokken persoon/personen voor bepaalde of onbepaalde tijd, het intrekken van abonnement of andere toegangsbewijs, zonder enige terugbetaling van entreegelden en het ontbinden van de huurovereenkomst.

8. Waardevolle tips

 1. Let op je waardevolle spullen.
 2. Eindhoven Sport staat te allen tijde open voor jouw vragen en/of suggesties.

9. Klachten

 1. Mocht je, ondanks ons streven om jouw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kun je een mail sturen naar sport@eindhoven.nl of bellen naar 040-2388866.
 2. Mocht je klacht het handelen/optreden van een van de personeelsleden aangaan en wil je deze klacht schriftelijk indienen? Dit kan ter attentie van de klachtencoördinator van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.