Huisregels Zwembaden

Versie juli 2020

1. Doel van deze huisregels

 1. Deze huisregels zijn opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in/op de accommodatie te waarborgen met als doel eenieder een prettig verblijf te verzekeren.
 2. De huisregels gelden voor alle bezoekers en verenigingen.
 3. Door het kopen van een abonnement, passe-partout of entreekaart of het ondertekenen van de huurovereenkomst aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die voortvloeien of in het verlengde van deze huisregels liggen of anderszins redelijk zijn gegeven de omstandigheden en die door of namens het management gegeven worden, op te volgen.

2. Toegang tot de accommodatie

 1. De accommodatie is in principe voor iedereen toegankelijk, met dien verstande:
  • kinderen beneden 8 jaar en kinderen zonder voldoende zwemvaardigheid worden uitsluitend onder begeleiding en permanent toezicht van een volwassene toegelaten;
  • personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten;
  • personen of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot en het verblijf in de accommodatie, inclusief restaurant, worden ontzegd;
  • bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt (tijdelijke bezoekersstop);
  • het is niet toegestaan om in gemeentelijke panden (of het bijbehorende terrein) kleding te dragen die het gezicht bedekt. Als voorbeelden hiervoor worden o.m. een boerka of nikaab, integraalhelm en bivakmuts genoemd.
 2. Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 3. Huisdieren hebben geen toegang.

3. Openingstijden

 1. De openingstijden van de verschillende baden worden gepubliceerd op de website.
 2. Het management behoudt zich het recht voor om, in bijzondere gevallen, de openingstijden te wijzigen en de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder dat entreegelden worden gerestitueerd.

4. Entreebewijzen

 1. Entreebewijzen zijn niet geldig in ruimten die aan derden verhuurd zijn.
 2. Abonnementen, passe-partouts en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens recreatie-zwemtijden.
 3. Uitval van baden wegens o.a. onderhoud leidt niet tot aanpassing tarief of een verlenging van de geldigheidsduur van abonnementen en passe-partouts.

5. Verblijf in/op de accommodatie

 1. Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd.
 2. Iedere bezoeker is verplicht zich te houden aan deze huisregels.
 3. Roken van tabak en e-sigaretten, drankgebruik en het gebruik van drugs in de accommodatie is niet toegestaan.
 4. Het dragen van groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding is niet toegestaan.
 5. Het is verboden onzedelijke en aanstootgevende kleding te dragen.
 6. Papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.

6. Specifieke regels voor de accommodatie

 1. Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding moet geschieden overeenkomstig de aanwijzingen die men van onze medewerkers ontvangt.
 2. Het aan- en uitkleden vindt uitsluitend plaats in kleedcabines en kleedkamers.
 3. Jeugdige personen dienen desgewenst gebruik te maken van de gemeenschappelijke kleedkamers.
 4. Ook volwassenen kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke kleedkamers, als de situatie daar om vraagt.
 5. Verblijf in deze zwemaccommodatie is uitsluitend toegestaan in badkleding.
 6. Waardevolle artikelen kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes.
 7. Het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje, douchecel of toilet is niet toegestaan.
 8. Voordat men in het water gaat is het aan te bevelen gebruik te maken van de douches, om de lichaamstemperatuur aan te passen aan de temperatuur van het zwemwater.
 9. De douches dienen gebruikt te worden om af te spoelen.
 10. De perrons rondom de bassins, alsmede overige zones welke aangemerkt worden als “blote voeten” zones, mogen alleen met blote voeten of met speciaal daarvoor bestemd schoeisel worden betreden.
 11. Het meebrengen en gebruik van geluidapparatuur is niet toegestaan met uitzondering van de speelweide (beperkte geluidsterkte).
 12. Het gebruik van spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel.
 13. Tijdens het recreatiezwemmen in de binnenbaden zijn uitsluitend strandballen toegestaan.
 14. Zonder schriftelijke toestemming van het management mag door bezoekers geen zweminstructie worden gegeven.
 15. Eten en drinken is niet toegestaan in de kleedzalen.
 16. Glaswerk en porselein is niet toegestaan in deze accommodatie.
 17. Fotograferen/filmen in de kleedhokjes, douche en wc’s is verboden.
 18. Fotograferen/filmen van anderen mag alleen met toestemming van de desbetreffende persoon.

7. Gebruik van de zwembassins

 1. Om in diep water (vanaf 1.40 meter) te worden toegelaten moet blijk gegeven worden van voldoende zwemvaardigheid.
 2. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op het moment opengesteld zijn voor publiek.
 3. In ondiep water (tot 1.40 meter) mag niet van de bassinrand gedoken worden.
 4. In het gehele recreatiebad is het niet toegestaan van de verhoogde bassinrand te springen of te duiken.

8. Gebruik van de glijbanen en attracties/spelmaterialen

 1. De glijbanen zijn alleen toegankelijk als de waterstroom in werking is. Stroomt er geen water over de glijbaan, dan is deze buiten werking.
 2. Het staan, springen en lopen op de glijbanen is niet toegestaan.
 3. Glijden op de buik of knieën is eveneens niet toegestaan (houd je aan de voorschriften).
 4. Het gebruik van attracties/spelmaterialen is geheel voor eigen risico

9. Aansprakelijkheid

 1. Het bezoek aan de accommodatie geschiedt geheel voor eigen risico.
 2. Het management aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers.
 3. Bezoekers door wiens toedoen schade aan eigendommen van deze accommodatie wordt toegebracht, worden aansprakelijk gesteld.
 4. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen aan de receptie af te geven.

10. Naleving

 1. Het personeel ziet toe op de naleving van deze huisregels.
 2. Men is verplicht om de aanwijzingen van het personeel direct op te volgen.
 3. Bij een verenigingsactiviteit, wedstrijden en overige evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging resp. zijn de organisatoren van bedoelde evenementen verantwoordelijk voor de naleving van deze huisregels.

11. Toegangsverbod

 1. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen en het niet naleven van deze huisregels, heeft het management de bevoegdheid -hiertoe gemachtigd- tot verwijdering van betrokken persoon/personen voor bepaalde of onbepaalde tijd en het intrekken van abonnement of andere toegangsbewijs, zonder enige terugbetaling van entreegelden.

12. Waardevolle tips

 1. Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes bij de kleedruimten (lees voor het gebruik eerst de gebruiksaanwijzingen).
 2. Beschouw deze accommodatie als een verlengstuk van je huiskamer.
 3. Onze medewerkers staan te allen tijde open voor jouw vragen en/of suggesties.
 4. Mocht je tegen situaties aanlopen die je als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen.

13. Algemeen

 1. Na uitleg en instemming door het management, kan incidenteel worden afgeweken van bovenstaande huisregels, mits de veiligheid en hygiëne zijn geborgd.

14. Klachten

 1. Mocht je, ondanks ons streven om jouw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kun je terecht bij het management van deze accommodatie.
 2. Je kunt ook een klachtenformulier invullen bij de receptie of stuur een email naar sport@eindhoven.nl.
 3. Mocht je klacht het handelen/optreden van een van de personeelsleden aangaan en wil je deze klacht schriftelijk indienen? Dat kan ter attentie van de klachtencoördinator van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.